A 2016 évi beszámoló közzétételének határideje

  Hírek Ügyfeleinknek/A 2016 évi beszámoló közzétételének határideje

 

Az éves beszámolókat és az egyszerűsített éves beszámolókat az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül, míg a konszolidált éves beszámolókat az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül kell közzétenni. Ebből következően a 2016. naptári évvel megegyező üzleti évre vonatkozó éves beszámolók és egyszerűsített éves beszámolók közzétételének 2017. május 31-ig, kell megtörténnie.


 

A beszámoló-közzétételi eljárás

A hatályos jogszabályi előírások alapján a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások a beszámolóikat csak elektronikus formában helyezhetik letétbe a Céginformációs Szolgálatnál. A kormányzati portál ügyfélkapuján keresztül benyújtott beszámolók automatikusan közzétételre kerülnek, így a vállalkozások két kötelezettségükről, a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségükről is gondoskodnak egy időben.
E kötelezettség teljesítése érdekében a Céginformációs Szolgálathoz egy elektronikus űrlapot kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az elfogadott éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, a 3000 Ft összegű közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását, valamint a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozásoknak a független könyvvizsgálói jelentést is. A beszámolót a vállalkozás törvényes képviselője vagy arra feljogosított meghatalmazottja nyújthatja be a Céginformációs Szolgálathoz. A beszámolót benyújtó személy felel azért, hogy a Céginformációs Szolgálat részére megküldött beszámolóban szereplő adatok megegyezzenek az elfogadott beszámoló adattartalmával, ezért a papíralapú beszámoló egy példányát annak elfogadásától számított tíz éven keresztül köteles megőrizni.
A beszámoló benyújtásáról a cég képviseletében eljáró személy két visszaigazolást is kap, egyet a Kormányzati Portál Ügyfélkapujától, egyet pedig a Céginformációs Szolgálattól. Fontos kiemelni, hogy ha az elektronikus űrlap vagy annak mellékletei informatikai szempontból nem szabályszerűen (például nem megfelelő formátumban) kerülnek beküldésre, úgy a beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre, és ebben az esetben ugyanolyan megítélés alá esik, mintha a vállalkozás elmulasztotta volna beszámoló-közzétételi kötelezettségét.

 

A beszámolók közzétételének ellenőrzése

A Céginformációs Szolgálat az általa befogadott beszámolót és a kapcsolódó elektronikus adatlapot továbbítja az állami adóhatóság részére azért, hogy az állami adóhatóság a beszámoló benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül felszólítást küldjön a beszámoló közzétételét vagy a közzétételi díj megfizetését elmulasztó vállalkozásoknak. A felszólításban a vállalkozások 15 napos határidőt kapnak kötelezettségük teljesítésére.

 

A közzétételi kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

A felszólításban adott határidő eredménytelen leteltét követően az állami adóhatóság köteles a vállalkozó adószámát 60 napra felfüggeszteni. Erről a vállalkozás nem postai úton kapja meg a rendelkező határozatot, hanem azt az állami adóhatóság hirdetményként (hirdetőtábláján és internetes honlapján) teszi közzé. A beszámoló-közzétételi kötelezettséggel összefüggő adószám-felfüggesztéssel szemben nem lehet jogorvoslattal élni, így a felfüggesztés időtartamának csökkentésére még a felfüggesztés alapjául szolgáló mulasztás pótlása esetében sincs mód. Amennyiben a vállalkozás az adószáma felfüggesztésének időtartama alatt pótolta a mulasztását, akkor a 60 napos időtartam lejártának napjától ismét gyakorolhatja adólevonási jogát.
Abban az esetben, ha a vállalkozás az adószámának felfüggesztése alatt sem pótolja a beszámolójának közzétételével kapcsolatos mulasztását, akkor az állami adóhatóság a cégbíróságnál kezdeményezi a vállalkozás megszüntetését. A vállalkozásnak ettől számítva még 15 napja van a mulasztásának pótlására, és annak leteltét követően a cégbíróság megindítja a vállalkozás kényszer-végelszámolását, ami a vállalkozás cégnyilvántartásból való törlésével zárul.
A fentiekből kiderül, hogy a beszámoló elektronikus közzététele során kiemelt körültekintéssel célszerű eljárni, hiszen amennyiben a beszámolót arra meghatalmazással nem rendelkező személy nyújtja be a Céginformációs Szolgálathoz, vagy a szükséges dokumentumok benyújtásakor hiba történik, az akár a vállalkozás adószámának felfüggesztését is eredményezheti.

 

- vissza -