Kata 2017

A kisadózó vállalkozás és a kisadózó

1.1.Kisadózó vállalkozás
- a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó

egyéni vállalkozó,

egyéni cég,

közkereseti társaság

 és betéti társaság.  Tehát kisadózó vállalkozásnak magát az adóalanyt tekintjük


Bejelentkezés:    (év közbeni bejelentés is lehetséges).

 1. Ha működő vállalkozásról beszélünk, akkor  bejelentést követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság

Figyelem! Érdemes a bejelentést a hónap elejére tervezni, mivel 1 napos(!) adóalanyiság miatt is teljes hónapra kell megfizetni a KATA járulékát.

 1. A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás, bejelentését a NAV- hoz  való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre.
 2. Bejelentéshez szükséges adatok:

      aki vagy akik bármilyen részt vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében

 • a nevét
  • címét
              • adóazonosító jelét
              • társadalombiztosítási azonosító jelét

Ügyfélkapu

Bizonyítvány   TEÁOR kódok

A KATA a magánszemély összevont adójába tartozó jövedelem. Ez mit jelent?

Azt, hogy egy KATÁ-s egyéni vállalkozó minden további nélkül  lehet pl. adószámos magánszemély is egyben, mivel ingatlan bérbeadásból is származik jövedelme, vagy  őstermelő, ezen összes bevétele a 1653-ásában összevontan adózik. Két küölönböző  számlatömb


Figyelem! Az adóalanyiság megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható.Ki nem választhatja a KATÁ-t?

Aki

- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett

- amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte

- vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve

forgalmazásáért szabták ki, illetve jövedéki bírságot állapít meg a hatóság

-, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot;

 A KATA választható  főállásúként , vagy nem főállásúként

Nem főállású, ha

- legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll,
- nyugdíjas
- külföldön biztosított személynek minősül,
- rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy
- rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű;"
- a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;

Tehát 2014.01.01-től, ha a kisadózó egyéni vállalkozásában főfoglalkozású, vagy főállású kisadózó, úgy egy Bt-ben már nem főállású kisadózó lesz. Ha egy társas vállalkozásban társas vállalkozóként, vagy főállású kisadózóként került bejelentésre, úgy egyéni vállalkozásában, vagy más társaság tagjaként mér nem lesz főállású kisadózó.

KATA (nem váltja ki a heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt)

 

A KATA  mértéke

- főállású kisadózó esetében havi 50 ezer forint   Ezután a  táppénz, a GYED, a nyugdíj     alapja 90.000,- FT, és szolgálati időt képez.
- nem főállású kisadózó esetében havi 25 ezer forint 

Figyelem! A 25.000,- Ft nem képez semmilyen alapot, sem táppénzt, sem GYED-et, sem  nyugdíjalapot, és nem képez szolgálati időt.


- a kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet. Az e választás alapján fizetendő adó minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint. Ezután a  táppénz, a GYED, a nyugdíj alapja 150.000,- FT, és szolgálati időt képez.

Itt megjegyezendő, hogy az éves KATA bevétel  60%-a minősül jövedelemnek

A kisadózói jövedelem igazolása
A jövedelemigazolás kiállításának szempontjából a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül.

A tételes adó (KATA) megfizetése

A bejelentett kisadózó után a bejelentés hatálya alatt minden hónapra meg kell fizetni a tételes adót, akkor is, ha egy adott hónapban a hónapnak csak egy napján tartozik a bejelentés hatálya alá.
A megfizetés határideje a tárgyhónapot követő hó 12-e.

A bejelentést minden olyan hónapra is meg kell tenni, mely hónapokra nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettség. Ez alól kivétel a vállalkozói tevékenység szüneteltetése, melyet csak a kezdés időpontjában egyszer kell bejelenteni

Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra, amelyek egészében a kisadózó

- táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül

- katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona

- fogvatartott

- egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette

- a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen

kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.

 

KATA bevételi határ   12.000.000,- Ft/év

Tárgyi adómentes tevékenységet végzőknek a bevételi határ 12 Millió forint/év

ÁFA - A kisadózó vállalkozás az adónak alanya, a feltételek teljesülése esetén választhat alanyi mentességet (2017-től az értékhatár 8 millió forint), illetve adózhat az általános szabályok szerint.

Fontos!  8 millió értékhatár átlépéskor kötelező az ÁFA körbe belépni,továbbá havonta az áfa bevallást a NAV felé beküldeni, és a fizetendő ÁFÁ-t befizetni Ez akkor nem áll fenn, ha  a vállalkozás kizárólag a tevékenység jellege alapján áfa mentes!!  Két évig Áfá-s kell hogy legyen!!

Fontos! Ha a kisadózó vállalkozás naptári évben elért bevétele a 12 millió forintot meghaladja, a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 %-os mértékű adót fizet.

Fontos! Ha a kisadózó vállalkozás nem egész évben működik, vagy nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni (pl. táppénzben részesül), a 40 %-os adó alapját a következők szerint kell kiszámítani:

A működés hónapja 8 hónap, vagy teljes évi működés esetén a mentesített hónapok száma (pl. táppénz) 4 hónap.
Az elért bevétel 10 millió forint.
Az adó alapja: 1 000 000 x 8 = 8.000.000 Így 10.000.000 – 8.000.000 = 2.000.000 után kell a 40 %-os adót megfizetni.
A százalékos adót fizetése esetében is meg kell fizetni a tételes adót.

 

 

Fontos! A kisvállalkozói adózó által kiállított minden számlán fel kell tüntetni a „kisadózó” szöveget.  Bélyegző készítése. NYILVÁNTARTÁSI, ha egyéni válllakozó számot nem elfelejteni!

Ennek elmulasztása esetén a kisadózó vállalkozó a magánszemély adózó esetében 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

 

HIPA

A helyi iparűzési adó megfizetése

A kisadózó vállalkozás választhatja az adó alapjának egyszerűsített meghatározását.

Ha ezt választja, székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint fix összegű adóalap után fizeti az adót.

Ha a kisadózó vállalkozás adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. (!!)

E választás esetén a kisadózó vállalkozást adóelőleg-bejelentési, bevallási, fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

A 2013-as szabályozás szerint ez a választás az adóalanyiság teljes időszakára érvényes volt.
2014.01.01-től enyhült a szabály, a kisadózó minden évre választhatja, hogy az egyszerűsített elszámolást, vagy a tételes elszámolást választja.

E választását (módosítását) az érintett év február 15-ig kell megtennie, ennek elmulasztása jogvesztő. (!!)

Évközben kezdő KATA-s  HIPA bejelentkezése 45napon belül meg kell történnie, különben beáll a jogvesztő hatály.

 

 

A KATÁ-ba beszámító bevétel:

 • bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg azzal, hogy nem bevétel
  az áthárított általános forgalmi adó, (ÁFA)


  Nem bevétel
  • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás

  Nyilatkozattétel, bevallás

  A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről.

  Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül a százalékos mértékű adót bevallja és megfizeti.

  Fontos! A kifizető is adatot szolgáltat azon kisadózó vállalkozókról, akik részére az adott évben 1 millió forintot meghaladóan teljesített kifizetést. Az adatszolgáltatás határideje az érintett évet követő március 31-e, nyomtatványa az XXK102.

Szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számáról

Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség

A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”.

Fontos!A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

A bevételi nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:

- sorszám

- a bizonylat száma

- a bevétel összege

- a bevétel megszerzésének időpontja

 

 

KATA kiváltja az alábbi adókat:

ha,  egyéni vállalkozó

- vállalkozói személyi jövedelemadót

- vállalkozói osztalékalap utáni adót
- átalányadó fizetési kötelezettséget

ha, vállalkozás

- társasági adót

- kifizetői szja -t

- járulékok és egészségügyi hozzájárulást

- szociális hozzájárulást

- szakképzési hozzájárulást

A kisadózó vállalkozás által foglalkoztatott nem kisadózók részére teljesített kifizetések után az általános szabályok szerinti levonási és befizetési kötelezettségek megmaradnak (pl. egyéni vállalkozó alkalmazottja után).

 

Figyelem! NAV ellenőrzés

A munkaviszony vélelme nem állapítható meg, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul


 • a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette

 • a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató személytől szerezte

 • az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan

 • a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll

 • a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató bocsátotta a kisadózó rendelkezésére

 • a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg

 • a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel a kisadózó a naptári évben nem állt munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban

 

 


Cégautóadó

 

A  KATÁ-sok cégautó-adó fizetési kötelezettsége:

 

 Főszabály szerint nem kell cégautó-adót fizetni, mert a bevételi nyilvántartás mellett költségelszámolás nem történik. De ez csak a magánszemélyek (egyéni vállalkozók) tulajdonában lévő személygépkocsikra igaz, mert a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A.§ (1) bekezdése a vállalkozások tulajdonában lévő gépkocsinál önmagában a tulajdonban tartást teszi adókötelessé. Tehát a KATA-s cégek fizetik ezt az adót is, hiába nem számolnak el költséget.

 

- vissza -